Mes de 400 anys d’història.

Les festes Vicentines naixen en 1456, un any després de la canonisació de Sant Vicent Ferrer per Calixt III, quan les autoritats valencianes ordenen la celebració d’un dia de festa en honor al sant. De la celebració de dita festa vicentina en el TOSSAL, se te ya referència a finals del segle XVI quan l’erudit ORELLANA menciona la competència entre els tres altars de la ciutat de Valéncia: el del carrer del Mar, el del Mercat i el del Tossal.

No obstant, en anterioritat a esta data, en els segles baix-migevals  ya era costum per part de les monges del Convent de la Puritat (situat fins 1844 entre el Tossal i els carrers de Murillo, Palomar, Quart, Monges, Santa Teresa, i els números pars de la Bosseria) el montage anual d’un altar en la porta de dit convent que donava a la plaça del TOSSAL, en la confluència dels actuals carrers de Conquista i Moro Zeit, per ser punt important de pas de diverses processons i lloc d’entrada a la ciutat de grans personalitats.

En el naiximent en 1606 de la llavors cridada “Esclavitut del Pare Sant Vicent Ferrer” (actual “Associació de Sant Vicent de L’Altar del TOSSAL”) els devots de dita associació organisaran la festa en honor al Sant en el Convent de La Puritat i seguint la costum de les monges de dit convent, situaran un altar en la que ya se considerava l’ubicació tradicional del mateix, a esquenes del mur conventual de la Plaça del TOSSAL. Ya en 1655 costegen una image de Sant Vicent Ferrer que residí en el convent i que se situava en l’Altar els dies de la festa.

Poc després de la desamortisació de 1836, el Convent de la Puritat es tombat, i en 1843 s’obrin els carrers de Moro Zeit i Conquista. Adossat en la fachada de l’edifici a on abdós carrers se troben, se continuarà montant l’Altar a Sant Vicent Ferrer; de lo qual queda constància a lo llarc dels segles tant en cartes dels propietaris de dit edifici, com en actes de les reunions de l’Associació, artículs de periòdic i documents escrits i gràfics de diversa índole.

Pese a les dificultats que s’han succeït a lo llarc de tots estos segles -a excepció dels anys de la Guerra Civil- l’Associació de Sant Vicent Ferrer de L’Altar del Tossal ha continuat celebrant esta festa popular al Patró de Valéncia, mantenint la tradició, i erigint l’Altar en el mateix punt concret en el que ho feren les monges del Convent de la Puritat en els primers segles de l’Edat Mija, fins aplegar a nostres dies.

l’altar-retaule

L’Altar que alça actualment nostra Associació del TOSSAL, fon construït l’any 1970 per l’escultor i imaginer valencià En Francesc Greses i Almenar, Clavari Major d’eixe eixercici i membre de la Junta de Govern durant un grapat d’anys. El retaule és d’estil gòtic, en unes mides de 9’5 metros d’altura per 5’5 d’ample, està construït en fusta de Suècia i taulers chapats d’embero. Consta de varies peces, destacant al centre una gran capella, a on entre nùvols platejats, formant la Glòria, presidix l’image del nostre Sant. En la part superior central una gran Creu i baix la mateixa els escuts de sant Vicent, del Sant Pare i de Valéncia.

Scroll al inicio