Avís llegal

Última actualisació: giner de 2024.

A continuació, trobaràs l’informació necessària sobre la web altardeltossal.es, quí la gestiona i les normes que rigen la nostra relació, l’Altar del Tossal com a prestador de servicis i tu com a usuari.

És important que lliggues en atenció lo que ve a continuació per a que la nostra interacció siga segura i basada en el respecte mutu.

1. Responsable llegal d’esta web

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de servicis de la societat de l’informació i de comerç electrònic, t’informem de que el titular d’esta web és la ASSOCIACIÓ DE SANT VICENT FERRER DE L’ALTAR DEL TOSSAL  (d’ara en avant, Altar del Tossal):

 • Nom: ASSOCIACIÓ DE SANT VICENT FERRER DE L’ALTAR DEL TOSSAL
 • CIF: G 97468136
 • Domicili a efectes de notificacions: C/ Bolsería, 5, 46001 Ciutat de Valéncia
 • Activitat de la web: Informació sobre activitats i servicis culturals i associatius.
 • Correu electrònic: secretaria@altardeltossal.es

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i l’Altar del Tossal es consideraran eficaces a tots el efectes quan es realisen a través de correu electrònic o la direcció postal.

2. Objecte i acceptació

Este avís llegal regula l’us de la pàgina web altardeltossal.es, de la qual és titular l’Altar del Tossal.

La navegació de qualsevol persona per la pàgina web de l’Altar del Tossal li atribuïx la condició d’usuari de la mateixa, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en este Avís Llegal. Estes disposicions poden patir modificacions en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ.

L’usuari s’obliga a fer un us correcte de la pàgina web de conformitat en les lleis, la bona fe, l’orde públic i el present Avís Llegal. L’usuari respondrà davant de l’Altar del Tossal o davant de tercers, de qualsevol dany i perjuí que poguera causar com a conseqüència de l’incompliment d’esta obligació.

3. Condicions d’accés i utilisació

La pàgina web i els seus servicis són d’accés lliure i gratuït.

No obstant això, l’Altar del Tossal pot condicionar l’utilisació d’alguns dels servicis oferits en la seua web al previ ompliment del corresponent formulari. L’usuari garantisa l’autenticitat i actualitat de totes aquelles senyes que comunique a l’Altar del Tossal i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realise.

L’usuari es compromet expressament a fer un us adequat dels continguts i servicis de l’Altar del Tossal i a no usar-los per a, entre atres coses:

 1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfops, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’orde públic.
 2. Introduir en la xàrcia virus informàtics o realisar actuacions susceptibles d’alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, senyes o sistemes físics i llògics de Altar del Tossal o de terceres persones; aixina com obstaculisar l’accés d’uns atres usuaris a la pàgina web i als seus servicis per mig del consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals l’Altar del Tossal presta els seus servicis.
 3. Intentar accedir als contes de correu electrònic d’atres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de l’Altar del Tossal o de tercers i, extraure informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intelectual o industrial, aixina com violar la confidencialitat de l’informació de l’Altar del Tossal o de tercers.
 5. Suplantar l’identitat d’un atre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol atra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es conte en l’autorisació del titular dels corresponents drets o que això resulte llegalment permés.
 7. Demanar senyes en finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions en fins de venda o atres de naturalea comercial sense que hi haja la prèvia solicitut o consentiment.
 8. Tots els continguts de la pàgina web, com texts, fotografies, gràfics, imàgens, tecnologia, software, aixina com el seu disseny gràfic i còdics font, constituïxen una obra la propietat de la qual pertany a l’Altar del Tossal, sense que puguen entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre estos més allà de lo estrictament necessari per al correcte us de la web.

En definitiva, els usuaris que accedixquen ad esta pàgina web poden visualisar els continguts i efectuar, si pertoca, còpies privades autorisades sempre que els elements reproduïts no siguen cedits posteriorment a tercers, ni s’instalen servidors conectats a xàrcies, ni siguen objecte de cap classe d’explotació.

Aixina mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en la pàgina web són propietat de l’Altar del Tossal, sense que puga entendre’s que l’us o accés al mateix atribuïxca a l’usuari dret algun sobre estos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol atre acte que no haja segut expressament autorisat pel titular dels drets d’explotació queden prohibides.

L’establiment d’un hipervíncul no implica en cap cas l’existència de relacions entre l’Altar del Tossal i el propietari de la pàgina web en la qual s’establixca, ni l’acceptació i aprovació per part de l’Altar del Tossal dels seus continguts o servicis.

Aixina mateix, els usuaris hauran d’abstindre’s de realisar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre l’Altar del Tossal, o incloure continguts ilícits, contraris a les bones costums i l’orde públic.

L’Altar del Tossal no es responsabilisa de l’us que cada usuari li done als materials posats a disposició en esta pàgina web ni de les actuacions que realise segons estos.

4. Exclusió de garanties i responsabilitat

El contingut de la present pàgina web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garantise plenament l’accés a tots els continguts, ni la seua exhaustivitat, correcció vigència o actualitat, ni la seua idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

L’Altar del Tossal, fins a on permet l’ordenament jurídic, no es fa responsable dels danys i perjuïns de tota naturalea derivats de:

 • L’impossibilitat d’accés a la pàgina web o la falta de veracitat, exactitut, exhaustivitat i /o actualitat dels continguts, aixina com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, almagasenats, posats a disposició als quals s’haja accedit a través de la pàgina web o dels servicis que s’oferixen.
 • La presència de virus o d’atres elements en els continguts que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o senyes dels usuaris.
 • L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’orde públic, els usos de tràfic i el present Avís Llegal com a conseqüència de l’us incorrecte de la pàgina web. En particular, i a modo d’eixemple, l’Altar del Tossal no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulneren drets de propietat intelectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a l’intimitat personal i familiar i a la pròpia image, aixina com la normativa en matèria de competència deslleal i publicitat ilícita.

Aixina mateix, l’Altar del Tossal declina qualsevol responsabilitat respecte a l’informació que es trobe fòra d’esta web i no siga gestionada directament pel nostre webmaster.

La funció dels enllaços que apareixen en esta web és exclusivament d’informar a l’usuari sobre l’existència d’unes atres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que oferix esta pàgina web. L’Altar del Tossal no garantisa ni es responsabilisa del funcionament o accessibilitat de les pàgines enllaçades. Tampoc sugerix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. L’Altar del Tossal no es responsabilisa de l’establiment d’hipervínculs per part de tercers.

5. Política de Protecció de Senyes i Confidencialitat

L’Altar del Tossal se compromet a mantindre la confidencialitat de les senyes personals recollides en la seua web, a usar-los en el propòsit establit i a protegir-los per a previndre canvis, pèrdues o accessos no autorisats, segons el Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPS) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de decembre, de Protecció de Senyes Personals i garantia dels drets digitals (LOPS).

L’usuari ha d’assegurar que les seues senyes siguen precises i actuals, sent responsable d’actualisar-les i de les conseqüències de qualsevol error en elles. Els usuaris poden modificar o eliminar les seues senyes en qualsevol moment, ya siga directament en la web o contactant en l’Altar del Tossal. Per a més detalls, se pot revisar la política de privacitat.

6. Política de cookies

La nostra web gasta cookies per a millorar la teua experiència d’usuari.

Pots ajustar el teu navegador per a rebujar les cookies, lo que pot afectar a la teua experiència en la web.

Per a més informació, revisa la nostra política de cookies.

7. Procediment en cas de realisació d’activitats de caràcter ilícit

En el cas que qualsevol usuari o un tercer considere que existixquen fets o circumstàncies que revelen el caràcter ilícit de l’utilisació de qualsevol contingut, i/o de la realisació de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través de la pàgina web, haurà d’enviar una notificació a l’Altar del Tossal a través de correu electrònic o postal.

En la comunicació, l’usuari haurà d’identificar-se degudament, especificant les supostes infraccions i declarant expressament i baix la seua responsabilitat que l’informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbixca a la pàgina web de l’Altar del Tossal, serà d’aplicació la llegislació espanyola, sent competents els Jujats i Tribunals de Valéncia.

8. Publicacions

L’informació administrativa facilitada a través de la pàgina web no substituïx a la publicitat llegal de les lleis normatives, plans, disposicions generals i actes que hagen de ser publicats formalment en el diaris oficials de les administracions públiques, que constituïxen l’únic instrument que dona fe de la seua autenticitat i contingut.

L’informació disponible en esta pàgina s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validea llegal.

Scroll al inicio