Ya está disponible en versió digital la Revista-programa "ALTAR DEL TOSSAL", es pot vore punchant damunt de la portada i en el menú biblioteca.

TOSSAL 2022